Conky jest darmowym, lekkim monitorem systemu dla X’ów, wyświetlającym informacje na Twoim pulpicie. Conky jest on na licencji GPL i działa na systemach Linux oraz BSD.

Nie odkrywam tutaj Ameryki, Conky jest dostępny od 2004 roku, a ja pierwszy raz zobaczyłem go w działaniu jakieś dwa lata temu. Jednak ostatnimi czasy zapragnąłem mieć trochę większy wgląd w to, co dzieje się w moim systemie. Poniżej wycinek mojego pulpitu, a także moja konfiguracja .conkyrc. Conky dodatkowo korzysta z skryptu pogodynka.sh oraz małego skryptu adsl-ip.sh, mojego autorstwa, który sprawdza IP i hosta dla łącz typu ADSL (ze zmiennym IP).

Wkrótce mam zamiar dodać jeszcze jedną ciekawą funkcjonalność, także zapraszam do zajrzenia tu za jakiś czas 🙂

Ubuntu 9.04 z Conky
 use_xft yes
    background yes
    xftfont Consolas:size=10
    xftalpha 0.8
    update_interval 1.0
    total_run_times 0
    double_buffer yes
    alignment top_right
    gap_x 10
    gap_y 10
    minimum_size 140 5
    own_window yes
    own_window_type normal
  # own_window_type override
    own_window_transparent yes
    own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    default_color grey
    default_outline_color white
    border_margin 4
    border_width 0
    stippled_borders 8 

    TEXT
${color white}$nodename
$sysname $kernel on $machine
${color grey}Czas pracy:${color white} $uptime
${color grey}Load:${color white} $loadavg
${color grey}Temperatura CPU:${color white} $acpitemp stopni C
${color grey}Częstotliwość CPU:${color white} $freq_g GHz
${color grey}Data: ${color white}${time %A, %d %B}
${execpi 600 pogodynka}
$color$stippled_hr
${color grey} CPU
${color grey}${cpugraph cpu0 6B8E23 FFFFFF}
${color grey} Rdzeń 1 $alignr Rdzeń 2
${color grey}${cpugraph cpu1 25,120 6B8E23 FFFFFF} $alignr${color grey}${cpugraph cpu2 25,120 6B8E23 FFFFFF}
${color grey}Średnie - ${color green}${cpu cpu0}%: ${cpubar cpu0}
${color grey}Rdzeń 1 - ${color green}${cpu cpu1}%: ${cpubar cpu1}
${color grey}Rdzeń 2 - ${color green}${cpu cpu2}%: ${cpubar cpu2}
$color$stippled_hr
${color grey}Dysk odczyt${alignr}Dysk zapis
${color grey}${diskiograph_read 25,120 /dev/sda 6B8E23 FFFFFF} $alignr${diskiograph_write /dev/sda 25,120 6B8E23 FFFFFF}
${color grey}Root: ${color yellow}${fs_used /}/${fs_size /}    ${fs_bar /}
${color grey}Home: ${color yellow}${fs_used /home}/${fs_size /home} ${fs_bar /home}
${color grey}Windows: ${color yellow}${fs_used /windows}/${fs_size /windows} ${fs_bar /windows}
$color$stippled_hr
${color grey}Ram: ${color orange} $mem/$memmax - $memperc% ${membar}
${color grey}Swap: ${color orange} $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
$color$stippled_hr
${color grey}Procesy:${color red} $processes${tab 20}${color grey}Pracujące:${color red} $running_processes
${color red}Proces${tab 50} CPU${tab 40}RAM
${color white}${top_mem name 1}${tab 50}${top_mem cpu 1}${tab 40}${top_mem mem_res 1}
${color white}${top_mem name 2}${tab 50}${top_mem cpu 2}${tab 40}${top_mem mem_res 2}
${color white}${top_mem name 3}${tab 50}${top_mem cpu 3}${tab 40}${top_mem mem_res 3}
${color white}${top_mem name 4}${tab 50}${top_mem cpu 4}${tab 40}${top_mem mem_res 4}
${color white}${top_mem name 5}${tab 50}${top_mem cpu 5}${tab 40}${top_mem mem_res 5}
$color$stippled_hr
${color grey}Sieć ${color white} [${addr wlan0}]
${color grey}IP:${tab 20}${color white}${execi 600 /home/wowo/adsl-ip.sh -ip}
${color grey}Host:${tab 20}${color white}${execi 600 /home/wowo/adsl-ip.sh -host}
${color grey}Pobieranie${color white} ${downspeed wlan0} k/s${color grey} $alignr Wysyłanie${color white} ${upspeed wlan0} k/s
${color grey}${downspeedgraph wlan0 25,120 6B8E23 FFFFFF} $alignr${color grey}${upspeedgraph wlan0 25,120 6B8E23 FFFFFF}
${color white}${totaldown wlan0} ${color grey}pobrane${color} $alignr${color white}${totalup wlan0} ${color grey}wysłane${color}
$color$stippled_hr
${color grey}WiFi ${color white} [${wireless_essid wlan0} @ ${wireless_bitrate wlan0}]
${color grey}Jakość: ${color green}${wireless_link_qual_perc wlan0}% ${wireless_link_bar wlan0}
$color$stippled_hr
${color grey}Bateria: ${color red} ${battery_percent C238}% ${battery_bar C238}